جمهوری اسلامی ایران - اتباع ایرانی در اروپا 2021 - بر اساس منابع متعدد

Contact
iomiranmedia@iom.int
Language
Persian
Period Covered
Jan 01 2020
Dec 31 2021
Activity
  • Flow Monitoring

Summary

این تصویر اجمالی، خلاصه ای از داده های موجود در مورد اتباع ایرانی در اروپا در سال ۲۰۲۰ و سال 2021 می باشد. صفحه اول، نمایانگر تعداد اتباع ایرانی وارد
شده از طریق مرز های زمینی و دریایی به اتحادیه اروپا و کسانی که از طریق بالکان غربی و اروپای شرقی در سال 2021 وارد اروپا شده اند، می باشد.
اروپا جمع آوری شده. 1 تعداد توقیف یا ثبت نام ها در منطقه IOM DTM اطلاعات مربوط به ورود و ترانزیت توسط مقامات ملی فرآهم گردیده است و سپس توسط
مرزی بالکان غربی و اروپای شرقی برای جلوگیری از شمارش مضاعف افرادی که از چندین کشور به قصد رسیدن به اروپای مرکزی و شمالی عبور می کنند، خلاصه
گزارش شده است، UNDESA نمی گردد. صفحه دوم و سوم تعداد اتباع ایرانی مقیم اروپا را در سال 2020 بر اساس جنسیت و منطقه واقع در اروپا را که توسط
نشان می دهد.


تحت عنوان “شواهد منطقه ای برای بررسی و تحلیل مهاجرت” )DTM( تصویر اجمالی مذکور، بخشی از خروجی های پروژه ماتریس رهگیری جا به جایی
تقویت فرمول بنابر شواهد و اجرای سیاست ها و برنامه های DTM REMAP که بودجه آن توسط اتحادیه اروپا فرآهم شده، می باشد. هدف ،)REMAP(
بشردوستانه و توسعه در زمینه مهاجرت و جابجایی در افغانستان، بنگلادش، جمهوری اسلامی ایران، عراق و پاکستان می باشد.