ج.ا. ایران - تحلیل گذرگاهها از دید پویایی جمعیتی و کووید19 - مارس 2020 - اکتبر 2021

Contact
IOM Iran (Islamic Republic of) dtmremapsupport@iom.int
Language
Persian
Period Covered
Sep 01 2021
Oct 31 2021
Activity
  • Points of Entry (PoE)

Summary

March 2020 - October 2021

شیوع همه گیری کووید 19 در ابتدای سال 2020، بر پویایی جمعیتی در سطح جهانی و منطقه ای و همینطور در جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار بوده است که این تأثیر بیشتر به شکل ایجاد محدودیت ها یا تغییرات ناگهانی در مسافرت ها خود را نشان داده است.

به منظور درک بهتر چگونگی تأثیر همه گیری بر پویایی جمعیتی در سطح جهانی، سازمان بین المللی مهاجرت ابزاری برخط (آنلاین) و پایگاه داده ای ایجاد نموده است تا بتوان گذرگاه های ورودی، خروجی و گذار مانند فرودگاه ها، مرزهای زمینی و دریایی را که محدودیت های آمد و شد، اقدامات آمادگی و پاسخ به کووید 19 در آنجا صورت میگیرد، را به تصویر کشید. به منظور کمک به این تلاش ها، سازمان بین المللی مهاجرت در طول 20 ماه گذشته تلاش نموده است تا داده های مرتبط را از منابع رسمی دولتی جمع آوری نموده و در قالب این گزارش برای درک بهتر تأثیرات کووید 19 بر پویایی جمعیتی به نمایش در آورد. بر اساس داده های جمع آوری شده می توان تحلیل های جامعی از روندهای پویایی و محدودیت های ناشی از همه گیری داشت تا بتوان به صورت اثربخش تری برای مهار تأثیرات کووید 19 برنامه ریزی نمود.

در طول سپتامبر و اکتبر 2021 ، سازمان بین المللی مهاجرت موفق گردید تا 93 گذرگاه و وضعیت آن ها را نمایش دهد. رایج ترین نوع گذرگاه ها شامل 47 فرودگاه، 30 گذرگاه زمینی و 16 گذرگاه دریایی می باشد. شایان ذکر است که مبادی گذار در این تحلیل لحاظ نشده اند. در پایان ماه اکتبر، 46 گذرگاه کاملا عملیاتی٬ 43 گذرگاه نیمه عملیاتی، 1 گذرگاه به طور کامل بسته بودند.