نگاهی اجمالی به پویایی جمعیتی از جمهوری اسلامی ایران به سمت اروپا

Contact
iomiranmedia@iom.int
Language
Persian
Location
Iran (Islamic Republic of)
Period Covered
Jan 01 2018 -
Dec 31 2018
Activity
  • Flow Monitoring
  • Migrants presence

Summary

سنجش و پایش پویایی مهاجران در حال حرکت بخشی از فعالیت های سازمان بین المللی مهاجرت در آفریقای غربی، میانه، شرقی، شاخ
آقریقا، لیبی و اروپا )آلبانی، بلغارستان، بوسنی و هرزگووین، یونان، مجارستان، ایتالیا، مقدونیه شمالی و مونتنگرو، رومانی و اسپانیا( می
باشد که در چارچوب مطالعات سازمان بین المللی مهاجرت در مورد انسان های در حال حرکت از آفریقا، مدیترانه و بالکان غربی می
باشد. برای این مطالعه، داده ها در سال 2018 و از کشورهای یونان، مقدونیه شمالی، آلبانی، مونتنگرو، بوسنی و هرزگووین، ایتالیا و اسپانیا
جمع آوری شده است.
دلیل پایش پویایی جمعیتی به عنوان بخشی از فعالیت های سازمان بین المللی مهاجرت، بهبود درک از شاخصه ها، مسیرهای مهاجرتی،
دلایل مهاجرت انسان ها از طریق جمع آوری داده های جا به جایی جمعیتی در نقاط کلیدی در یک کشور، منطقه یا چند منطقه می
باشد. در ضمن، این فعالیت کمک می نماید تا آگاهی فعالان مرتبط را در زمینه نیازهای فوری و میان مدت این جمعیت ارتقا داده و از آن
طریق به ایجاد برنامه های بشر دوستانه و برنامه های تاب آوری، استراتژی های ادغام مجدد و توسعه با اطلاعات کافی در اجتماعات مبدا
یا سایر مناطق اقدام نمود. مهاجران در حال حرکت توسط کارمندان سازمان بین المللی مهاجرت مصاحبه می شوند، از طریق پرسشنامه،
به جمع آوری داده های مربوط به شاخصه های جمعیتی مهاجران از جمله سن، جنسیت، مبدا، سطح تحصی ت، وضعیت اشتغال قبل از ا
مهاجرت، نقاط عبور کلیدی، هزینه مسافرت و دلایل مهاجرت، اقدام می گردد.
این تحلیل در بر دارنده اطلاعاتی در مورد مهاجرانی می باشد که از جمهوری اس می ایران به اروپا به مهاجرت نموده و در سال 2018 ا
مصاحبه شده اند

    Tags:
  • Regional Evidence for Migration Analysis and Policy (REMAP)