(دری) Afghanistan — Drought Response Situation Report (8 March 2019)

Contact
DTMAfghanistan@iom,int
Language
English
Location
Afghanistan
Period Covered
Mar 08 2019 -
Sep 09 2018
Activity
  • Flow Monitoring

Summary

برنامه سیستم ردیابی بیجاشدگی سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) در تاریخ ۹، ماه سپتمبر سال ۲۰۱۸ فعالیت های نظارت از جریان عبور را در مسیر شاهراه های که به شهر هرات منتهی میشود آغاز نموده و جریان ورودی بیجاشدگان داخلی (IDP)  ناشی از خشکسالی را نظارت میکند. این گزارش معلومات جمعی تاریخ ۸ مارچ سال ۲۰۱۹ را ارایه میکند.

[This report is in Dari.]