جمهوری اسلامی ایران تحلیل گذرگاهها از دید پویایی جمعیتی

Contact
iomiranmedia@iom.int
Language
Persian
Period Covered
Mar 01 2020 -
Dec 31 2020
Activity
  • Flow Monitoring
  • Points of Entry (PoE)

Summary

شیوع همهگیری کووید 19 در ابتدای سال، بر پویایی جمعیتی در سطح جهانی و منطقهای و همینطور در جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار بوده است که این تأثیر بیشتر به شکل ایجاد محدودیتها یا تغییرات ناگهانی در مسافرتها خود را نشان داده است
    Tags:
  • COVID19